banner
Ερωτήσεις?   +30.2622027374-375   info@panagiotopoulos.gr

Πολιτική Ποιότητας και Περιβάλλοντος

Η «ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΡΑΜΟΤΟΥΒΛΟΠΟΙΪΑ Α.Β.Ε.Ε.», έχοντας ως κύριο αντικείμενο εργασίας την μελέτη, σχεδιασμό, παραγωγή, αποθήκευση & εμπορία κεραμιδιών & τούβλων, έχει αναπτύξει, τεκμηριώσει και εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητος και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατάλληλο για την υφή της δραστηριότητάς της, το φυσικό περιβάλλον αλλά συνάμα το εύρος και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις δραστηριοτήτων, προϊόντων ή / και υπηρεσιών της, εμπνευσμένο από τα διεθνή πρότυπα EN ISO 9001:2000 & 14001:2004 και εναρμονισμένο στις απαιτήσεις αυτών, προκειμένου να προωθήσει στόχους και σκοπούς που αποβλέπουν στην ανάληψη πρωτοβουλιών και προώθηση σχεδίων δράσης για τη συνεχή βελτίωση της ποιοτικής και περιβαλλοντικής επίδοσης, την ικανοποίηση των προσδοκιών των πελατών μέσω της πρόληψης σφαλμάτων σε κάθε επίπεδο των λειτουργιών του οργανισμού και τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο Περιβάλλον, αλλά παράλληλα και τη διαφύλαξη της Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων.

Για το λόγο αυτό ο οργανισμός:

  • επιδιώκει την επίτευξη των απαιτούμενων (βάσει των υποσχέσεών του, των απαιτήσεων των πελατών, της κοινωνίας και του νομοθετικού πλαισίου) προδιαγραφών προϊόντων και υπηρεσιών
  • επιδιώκει την καταγραφή, μέτρηση, εκτίμηση και υπολογισμό της δυσαρέσκειας (παράπονο, διαμαρτυρία) αλλά και της ικανοποίησης (θετικά σχόλια)
  • αποκαθιστά τυχόν μη συμμορφώσεις που εντοπίζει με τρόπο επαρκή και ικανοποιητικό (και για τον πελάτη ή κοινωνία όταν έχει προλάβει να έρθει σε επαφή μαζί του) και προλαμβάνει την εμφάνιση τέτοιων τινών
  • προσπαθεί πάντα ώστε το επίπεδο ποιότητος και ευαισθησίας του οργανισμού -όσον αφορά σε προϊόντα ή δράσεις- να είναι ανώτερο των προσδοκιών πελατών και κοινωνίαςεπενδύει με στόχο την ελαχιστοποίηση των εκροών στο περιβάλλον οποιασδήποτε μορφής (στερεά, υγρή, αέρια), την εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων, καθώς και την αειφόρο ανάπτυξη και
  • φροντίζει για την ευαισθητοποίηση του συνόλου των εργαζομένων σε θέματα περιβάλλοντος, Υγιεινής και Ασφάλειας.
  • Η ανώτατη διοίκηση της «ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΡΑΜΟΤΟΥΒΛΟΠΟΙΪΑ Α.Β.Ε.Ε.» δεσμεύεται για: τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητος & Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, την πλήρη συμμόρφωση στο διεθνές και εθνικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που βρίσκει εφαρμογή στο χώρο που δραστηριοποιείται, στους ισχύοντες κώδικες δεοντολογίας που αφορούν στη λειτουργία των εγκαταστάσεών της και τέλος για την λήψη προληπτικών και διορθωτικών μέτρων με σκοπό την ικανοποίηση του πελάτη και της κοινωνίας, την επίτευξη στρατηγικών επιχειρηματικών στόχων και την παράλληλη αποτροπή της υποβάθμισης του εσωτερικού και εξωτερικού του οργανισμού περιβάλλοντος. Δεσμεύεται επίσης να εισέλθει από της έναρξης εφαρμογής του παρόντος Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητος & Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε μια πορεία διαρκούς βελτίωσης της ποιοτικής και περιβαλλοντικής επίδοσής της καθώς και της πρακτικής της σε θέματα πρόληψης ρύπανσης, να μεριμνά συνεχώς για τον σχεδιασμό, την παροχή και την αναβάθμιση των Πόρων, που είναι απαραίτητοι για την υλοποίηση των παραπάνω, να ανασκοπεί την Πολιτική του και τους αντικειμενικούς στόχους και σκοπούς ως προς την καταλληλότητά τους και τέλος δεσμεύεται ότι μετά την επίσημη πιστοποίηση του οργανισμού κατά ΕΝ ISO 9001:2000 & 14001:2004, θα τηρήσει πιστά όλες τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς, που θα τεθούν από τον Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης.

 

Στα πλαίσια εφαρμογής της πολιτικής ποιότητος και περιβάλλοντος για την επίτευξη των επίκαιρων πάντα ποιοτικών και περιβαλλοντικών στόχων και σκοπών, η «ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΡΑΜΟΤΟΥΒΛΟΠΟΙΪΑ Α.Β.Ε.Ε.» αναγνωρίζει, εξασφαλίζει, και παρέχει όλα τα απαιτούμενα μέσα – πόρους και παράλληλα υλοποιεί Πλάνα ποιότητος και προγράμματα περιβαλλοντικής διαχείρισης τα οποία κοινοποιεί και επικοινωνεί σε όλους τους εμπλεκόμενους.

Το ανθρώπινο δυναμικό της «ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΡΑΜΟΤΟΥΒΛΟΠΟΙΪΑ Α.Β.Ε.Ε.» έχει αναλάβει την υποχρέωση να ακολουθεί το επίκαιρο σύνολο των μεθόδων (διαδικασίες, διεργασίες, οδηγίες εργασίας) που απαρτίζουν το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητος και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Ενέργειες για το Περιβάλλον

Η Παναγιωτόπουλος Κεραμοτουβλοποιία ΑΒΕΕ επενδύει με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την ελαχιστοποίηση οποιασδήποτε μορφής (στερεά, υγρά, αέρια) εκροών σε αυτό.
Για τον σκοπό αυτό, έχει θεσπίσει την Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2004.

Στα πλαίσια αυτά, υπάρχει κεντρική δέσμευση για μια διαρκή πορεία βελτίωσης της περιβαλλοντικής επίδοσης καθώς και της πρακτικής της σε θέματα πρόληψης ρύπανσης, να μεριμνά συνεχώς για τον σχεδιασμό, την παροχή και την αναβάθμιση των Πόρων.

Υιοθετεί σύγχρονες μεθόδους παραγωγής και λειτουργίας για την εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων καθώς και την αειφόρο ανάπτυξη.

Φροντίζει για την ευαισθητοποίηση και την παρακίνηση των εργαζομένων σε θέματα περιβάλλοντος.

Τηρεί διαδικασίες ενημέρωσης για την τρέχουσα νομοθεσία, την οποία φροντίζει οι ενέργειές της να υπερκαλύπτουν.

Υλοποιεί δενδροφύτευση μετά το πέρας της εκμετάλλευσης των λατομείων.

Κατά την παραγωγική διαδικασία και την λειτουργία

Γίνεται ανακύκλωση αργιλοχωμάτων και ενδιάμεσων προϊόντων πίσω στους τροφοδότες Α’ Ύλης. Η περίσσεια χώματος και τα παραπροϊόντα αυτού κατά την επεξεργασία, δεν πετάγονται αλλά επανέρχονται προς επανεπεξεργασία.

Χρήση σύγχρονης τεχνολογίας, ενεργειακά αποδοτικών ηλεκτρονικά ελεγχόμενων μηχανημάτων.

Γίνεται διαρκής συντήρηση εξοπλισμού για μείωση της ρύπανσης και εξοικονόμηση ενέργειας.

Γίνεται παρακολούθηση της διαδικασίας έμψησης ώστε να επιτυγχάνεται βέλτιστη καύση με ελάχιστους ρύπους και βέλτιστη κατανάλωση.

Αειφορική Διαχείριση σκάρτων: Τα σκάρτα (σπασμένα – χτυπημένα) κεραμίδια και τούβλα δεν πετάγονται, αλλά διατίθενται σε εναλλακτικές χρήσεις ως υλικά κατασκευής οδοποιίας, στίβων, γηπέδων τένις κλπ.

Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων / παλιού εξοπλισμού. Τα απόβλητα της λειτουργίας των μηχανημάτων (πχ λάδια, γράσα) όπως και τα ανταλλακτικά τους (καλώδια, βίδες, λοιπά τεμάχια) δεν πετάγονται, αλλά διατίθενται σε φορείς ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης.

Έχουν προσδιορισθεί σημεία ανακύκλωσης μέσα στο εργοστάσιο, στα οποία οι εργαζόμενοι έχουν εύκολη πρόσβαση και πετούν τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα.

Επιπλέον, έχουν καθιερωθεί σημεία συλλογής ανακυκλώσιμων απορριμμάτων σε συνεργασία με φορείς ανακύκλωσης, όπου οποιοσδήποτε μπορεί να αποθέσει τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα του.

Παρέχεται συνεχής εκπαίδευση στο προσωπικό προκειμένου να ακολουθεί φιλική προς το περιβάλλον συμπεριφορά και για να προλαμβάνονται τυχόν ρυπογόνες ζημιές

Χρήση αποκλειστικά ενεργειακά αποδοτικών λαμπτήρων.

Χρήση του φυσικού φωτισμού, κατά την διάρκεια της ημέρας, όπου είναι εφικτό.

Τακτική ανανέωση στόλου οχημάτων, συνεπείς τεχνικοί έλεγχοι και συντήρηση.

Προϊόντα φιλικά στο περιβάλλον

Τα κεραμικά κεραμίδια και τούβλα είναι μη επικίνδυνα προϊόντα, φιλικά προς το περιβάλλον.

Είναι προϊόντα κατασκευασμένα από Ηλειακή Γη, Νερό και Φωτιά.

Δεν περιέχουν καμία επικίνδυνη ουσία.

Είναι απόλυτα φυσικά προϊόντα, που επιτρέπουν στο σπίτι να αναπνέει και να «ζει», βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου.

Προσφέρουν άνεση διαβίωσης, φιλικότητα προς το περιβάλλον, ελαχιστοποίηση ενεργειακών απωλειών.

Χαρακτηρίζονται από ιδανικό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας, παρουσιάζοντας βέλτιστη θερμομόνωση κρατώντας το σπίτι ζεστό τον χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται η ανάγκη χρήσης των ρυπογόνων συστημάτων θέρμανσης και ψύξης (καλοριφέρ, air – condition).

home-by-hands
yourbusiness-and-the-environment
environment

Επικοινωνία

Παναγιωτόπουλος Κεραμοτουβλοποιία ΑΒΕΕ
82ο χλμ Πάτρας-Πύργου- Αρχ. Ολυμπίας
Δουναίικα Ηλείας, ΤΚ 27200 - Αμαλιάδα
Τηλ.: (+30) 26220 27374
Fax: (+30) 26220 38054
Email: info@panagiotopoulos.gr
Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης

WCAG 2.0 (Level AA)

Social Media

facebook twitter google plus linkedin